Vedtekter

VEDTEKTER FOR LEVERDALEN VEL

Vedtatt i årsmøte 13. september 2014

1. FORMÅL.

Alle hytteeiere og grunneiere som benytter Leverdalsveien som adkomst til sine hytter og eiendommer har rett, men ingen plikt til å være medlemmer i foreningen. Foreningen har som sitt formål å verne om medlemmenes felles interesser i Leverdalen og omkringliggende naturområder i samarbeid med grunneierne i området.  Dette innebærer at foreningen for eksempel kan engasjere seg på følgende områder:

 • Talerør i forhold til Veilaget for Leverdalsveien.
 • Arbeide for fellestiltak, slik som tur- og skiløyper.
 • Høringsinstans ved eventuelle utbygginger i området.

Videre kan foreningen være med på å arrangere sosiale samlinger for medlemmene.

2. ÅRSMØTE I LEVERDALEN VEL.

Medlemsåret følger kalenderåret og foreningens årsmøte avholdes i august/september måned. Medlemmene varsles av styret innen 4 uker før årsmøtet. Følgende saker skal behandles:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær
 • Valg av to personer til underskrift av protokoll
 • Styrets beretning
 • Regnskap
 • Budsjett – herunder fastsettelse av kommende års kontingent
 • Øvrige saker
 • Valg i henhold til vedtektene

3. REGNSKAP.

Foreningens regnskap er fra og med 01.01. til og med 31.12.

4. VALG.

Årsmøtet velger et styre på 3 personer for 2 år

 • 1 leder
 • 2 styremedlemmer
 • I tillegg velges 1 vararepresentant for 2 år

Styremedlemmene konstituerer seg selv som henholdsvis sekretær og kasserer på sitt første styremøte.

Ved første periodes utløp skal to av de tre valgte medlemmene i styret sitte videre i ett år for å sikre kontinuitet i styrets andre periode.

Signatur og prokura tildeles leder og et av styremedlemmene i fellesskap.

 • To revisorer velges for 2 år
 • Valgkomité på 3 medlemmer velges for 3 år. Første gang velges det for h.h.v. 1, 2 og 3 år. Leder for valgkomiteen er til enhver tid den som har sittet lengst

5. VEDTEKTER OG VEDTEKTSENDRINGER.

5.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom ett flertall i styret, eller 50 % av medlemmene krever det.

5.2 Vedtektsendringer kan foretas i årsmøte / ekstraordinært årsmøte når det står på møteinnkallingen. Det kreves minst 2/3 flertall av de frammøtte.

5.3 Ved avstemminger på årsmøte er det en stemme pr. hytte/medlem med betalt årskontingent.

5.4 Saksdokumenter til årsmøte skal sendes medlemmene minst 4 uker før dato for årsmøtet. Eventuelle saker til behandling på årsmøtet etter krav fra medlemmer skal fremsettes for styret innen 14 dager før dato for årsmøtet.

5.5 I tilfelle forslag om oppløsning av Leverdalen Vel skal det legges fram for foreningens medlemmer i to påfølgende avstemninger med minst en måneds mellomrom. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer i begge avstemningsomgangene før oppløsning kan besluttes.

Blir Leverdalen Vel oppløst, overføres alle aktiva til Leverdalsvegen Veglag, øremerket til vedlikehold av veistrekningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.