Protokoll fra årsmøte 2016

Protokoll årsmøte i Leverdalen Vel 2016

Antall fremmøtte: 13 medlemmer Innkalling og dagsorden ble godkjent Møteleder: Roar Hellum
Referent: Lars Mostad

Underskrift referat: Guri Rasmussen og Bernt Sylthe

Styrets beretning

Gapahuken er nå 99% ferdig etter fire dugnader. Stor takk til Arnt Erik Vold for god arbeidsledelse. Påskeskirennet var vellykket med mange deltagere. Det er liten aktivitet i Nerskogen hytteforum, og fortsatt er det ikke oppnådd kontakt med ansvarlige der. Styret avventer derfor betaling av avgift. Styrets beretning ble ellers godkjent uten merknader.

Regnskap 2015

Kasserer gikk gjennom de enkelte postene. Det er 21 betalende medlemmer. Regnskapet ble revidert 3.9 av Arnt Erik Vold og funnet i orden.

Budsjett 2016

Ingen økning i kontingent i 2016. Endring vurderes på neste årsmøte, der regnskapet for Gapahuken også blir lagt frem.

Valg

Leder: Lars Mostad 92466821 Kasserer: Bernt Sylthe 94143404 Prosjekt skiløype: Svein Vold 95042494 Valgkomité: Arnt Erik Vold

Eventuelt

Skiløype rundt Leverdalen: Medlem Svein Vold følger opp saken. Styret vil også vurdere kontakt med kommunen om rundløype.
Elektronisk bom: Dette er en sak for Veilaget. På grunn av få brukere i Leverdalen har dette foreløpig ikke vært vurdert som lønnsomt.